Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WRAP MY GIFTS


ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende
betekenis gebruikt.
1. Wrap my Gifts: de gebruiker van deze algemene voorwaarden staat
ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82142661.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Wrap my Gifts een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te
sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: Wrap my Gifts en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere rechtstreeks middels de Webwinkel tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in het kader
waarvan Wrap my Gifts zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van Producten.
6. Producten: de in de kader van de Overeenkomst door Wrap my Gifts aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder, nietlimitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, stickers, cadeauzakjes, inpakmaterialen en kaarten.
7. Webwinkel: www.wrapmygifts.nl.
8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op
de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wrap my Gifts in de Webwinkel en iedere tot stand
gekomen Overeenkomst.
2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de
Overeenkomst van toepassing.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en
voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn
overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als
zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling
overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Elk aanbod van Wrap my Gifts is vrijblijvend, ook in geval daarin is aangegeven dat deze voor bepaalde tijd geldig is. Wrap
my Gifts kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog
herroepen.
2. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Wrap my
Gifts door de Wederpartij is aanvaard en de Wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod
zijn vermeld. Vervolgens zal de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Wederpartij worden
bevestigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN
1. De Consument kan de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen,
zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
2. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Wrap my
Gifts aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Wrap my Gifts. Zo spoedig mogelijk nadat
Wrap my Gifts in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is
voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Wrap my Gifts de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de
verpakkingen daarvan. De Consument mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is
om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen
worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
4. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde
toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Wrap my Gifts retourneren.
Pagina 2 van 5
5. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van
omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Wrap my Gifts is gerechtigd deze
waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen
met de reeds van de Consument ontvangen betaling.
6. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het recht van
ontbinding conform lid 2 heeft ingeroepen.
7. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten
voor rekening van de Consument.
8. Wrap my Gifts zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten
door Wrap my Gifts zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour
zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan
komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is
Wrap my Gifts niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere
wijze dan de door Wrap my Gifts aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN
1. Producten worden binnen een tot twee werkdagen na het plaatsen van de bestelling verzonden. Wrap my Gifts spant zich
in om deze leveringstermijn na te komen, echter betreft deze termijn nimmer een fatale termijn. Het verzuim van Wrap my
Gifts treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Wrap my Gifts Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke
ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Wrap my Gifts na het verstrijken van de
laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
2. In geval van verzuim van Wrap my Gifts als bedoeld in het vorige lid, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst voor
dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op
verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het
in verband met het verzuim niet-geleverde gedeelte van de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN PRODUCTEN EN VERBOD DOORVERKOOP KAARTEN DOOR CONSUMENT
1. Levering van de Producten geschiedt door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres.
2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door
of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim
in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst
door haar aan Wrap my Gifts verschuldigde bedrag te voldoen.
4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen,
is Wrap my Gifts gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de
verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Wrap my Gifts
verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken
kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande van
dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het
moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.
5. Het is de Consument niet toegestaan aangeschafte kaarten voor eigen commerciële doeleinden aan te wenden en door te
verkopen, bij gebreke waarvan inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Wrap my Gifts en de
Consument dientengevolge aansprakelijk is voor de daardoor door Wrap my Gifts geleden en nog te lijden schade.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT
1. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid
daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de
Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onverwijld, mondeling en
vervolgens per e-mail bevestigd, mededeling te doen aan Wrap my Gifts.
2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken van
een Product, dienen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van 14 dagen nadat de
Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had behoren te zijn, per e-mail (info@wrapmygifts.nl), bij Wrap my
Gifts te worden ingediend.
Pagina 3 van 5
3. Het bepaalde in de vorige leden laat de dwingende wettelijke klachttermijn van twee maanden voor Consumenten onverlet,
zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Wrap my Gifts uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen
enkele verplichting voort.
5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, behoudens
voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
6. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Wrap
my Gifts worden geretourneerd.
7. Wrap my Gifts levert de Producten uitsluitend met garantie indien en voor zover dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is
overeengekomen, met dien verstande dat een eventueel door Wrap my Gifts, fabrikant of importeur verstrekte garantie
niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Wrap my Gifts kunnen doen
gelden (conformiteit).
8. Eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt in elk
geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of voor het
overige niet aan Wrap my Gifts dan wel zijn toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief
bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of
onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan de
Producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wrap my Gifts
zijn uitgevoerd.
9. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op garantie indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst
voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT
1. Wrap my Gifts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij
daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten of tekortkomingen van toeleveranciers
van Wrap my Gifts, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, onderbrekingen,
uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Wrap my Gifts bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte,
respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een
zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in
aanmerking.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten.
2. Wrap my Gifts is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en bezorgkosten te
vorderen, met dien verstande dat Wrap my Gifts een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de
helft van de koopprijs.
3. Wrap my Gifts is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke
is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Wrap my Gifts.
4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Wrap my Gifts aangewezen wijze, binnen de door hem vermelde
termijn dan wel op het daartoe door hem aangegeven moment. In geval van overboeking hanteert Wrap my Gifts een
standaardbetalingstermijn van acht dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
5. Wrap my Gifts is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te
stellen.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit
verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de
Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.
Pagina 4 van 5

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID
1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte
gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de
Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Wrap my Gifts kan worden toegerekend.
2. Wrap my Gifts is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Wrap my Gifts is,
onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de
Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming van Wrap my Gifts in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wrap my Gifts aan de Overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Wrap my Gifts toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
3. Mocht Wrap my Gifts aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Wrap my Gifts te allen tijde het recht deze schade te
herstellen. De Wederpartij dient Wrap my Gifts hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke
aansprakelijkheid van Wrap my Gifts ter zake vervalt.
4. De aansprakelijkheid van Wrap my Gifts is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat
gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Wrap my Gifts betrekking heeft, met dien verstande dat
de aansprakelijkheid van Wrap my Gifts nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond
van de door Wrap my Gifts afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met
het eventuele eigen risico van Wrap my Gifts dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
Wrap my Gifts een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren
die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de consumentenkoop niet aan de Overeenkomst
beantwoordt, door verloop van twee jaren.
6. Ten aanzien van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge
artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 11. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen
bekwame tijd nadat de Wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, per e-mail (info@wrapmygifts.nl) te
worden ingediend bij Wrap my Gifts.
2. Bij Wrap my Gifts ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord.
Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een
ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil
voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van Wrap my Gifts totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de
Overeenkomst is nagekomen.
2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht, is
het de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige
andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbaar eigendom van Wrap my Gifts te bewaren.
4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Wrap my Gifts rust, dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Wrap my Gifts hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen.
5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde of doorlevering door de Wederpartij in het kader van haar normale
bedrijfsuitoefening, wordt het door de Wederpartij aan Wrap my Gifts verschuldigde terstond volledig opeisbaar.
Pagina 5 van 5
6. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Wrap my Gifts of door Wrap my Gifts aangewezen derden om
al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Wederpartij dient
Wrap my Gifts op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.
Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Wrap my Gifts staande redelijke kosten, komen voor
rekening van de Wederpartij.
7. Als de Wederpartij, nadat de Producten door Wrap my Gifts aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan,
herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later
gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
1. Wrap my Gifts is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
2. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in
onderling overleg te beslechten.
4. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt
uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Wrap my Gifts aangewezen om van
eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

© 2022 Wrap my Gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel